Maastoliikenne

Maastoliikennettä on kaikki moottoriajoneuvolla tapahtuva liikkuminen kaava- ja tiealueiden ulkopuolella maalla ja jäällä. Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maan omistajan tai haltijan lupaa. Toistuvaan tai pysyvään harjoittelutoimintaan perustettaville reiteille on haettava maastoliikennelain mukainen lupa.  Ympäristölautakunta päättää maastoliikennelain mukaisten kilpailu- ja harjoituslupien myöntämisestä.

MAASTOLIIKENTEEN ALUEELLINEN KIELTÄMINEN

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus voi kieltää moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttämisen tietyllä maa-alueella tai jääpeitteisellä vesialueella taikka rajoittaa sitä. Kielto tai rajoitus on voimassa määräajan tai toistaiseksi.

MAASTOLIIKENTEEN VALVONTA

Moottoriajoneuvojen käyttöä maastossa valvovat poliisi, tullilaitos ja rajavartiosto. Metsähallitus ja Metsäntutkimuslaitos valvovat hallinnassaan olevilla alueilla moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämistä maastossa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo myöntämiensä lupien noudattamista.