Maa-ainesten otto

MAA-AINESLAIN MUKAINEN LUPA

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan.  Lupaa haetaan  kunnasta. Kunta päättää luvan myöntämisestä ja valvoo ottamista kunnan alueella. Lupaharkinnassa on otettava huomioon maa-aineslain 3 §:n ympäristöehdot.

Maa-aineslain 23a § velvoittaa maa-ainesluvan haltijan ilmoittamaan lupaviranomaiselle vuosittain otetun aineksen määrän ja laadun. Maa-ainesten vuotuisesta ottamisesta ilmoitetaan Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.

Maa-ainesten ottamisen lupahakemus

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Kotitarveotto

Lupa ei ole tarpeen, jos maa- aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Ottamispaikat on kotitarveotossa  sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä tällöinkin siten kuin mma-aineslain 3 §:n 4 momentissa säädetään. Ottamisessa on lisäksi noudatettava 3 §:n 1 ja 2 momentin vaatimuksia, jos ottaminen tapahtuu ns. yhteisalueella.

Valvontaviranomaiselle tulee ilmoittaa kotitarveoton ottopaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus, jos ottamisalueelta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia.Ilmoitus kotitarveotosta tehdään kuntaan.

Ilmoituslomake Maa-ainesten kotiarveotto (word)

Ympäristölupa

Ympäristölupa tarvitaan ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) mukaan maa-ainesten ottamiseen liittyen seuraavasti:

  •  kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää;
  •  kiinteä murskaamo tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 vuorokautta.

Vähäisempään toimintaankin on haettava ympäristölupaa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Ympäristöluvan edellä mainituille hankkeille myöntää kunta.'

Ympäristölupahakemus