Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa, jolla ehkäistään ja vähennetään alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huumeiden käyttöä ja ongelmallista rahapelaamista sekä niistä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja (Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015, terveydenhuoltolaki 1326/2010, 11 ja 12§).

Kunnan peruspalvelut muodostavat ehkäisevän päihdetyön perustan ja suuri osa työstä tapahtuu peruspalveluissa. Kunnan tehtävänä on huolehtia että ehkäisevä päihdetyö on pitkäjänteistä, koordinoitua ja kaikkiin kuntalaisiin kohdistuvaa. Ajanmukaisella tiedolla, osaamisella ja menetelmillä kunnan ehkäisevä päihdetyö on vaikuttava ja kustannustehokas keino vähentää kuntalaisten kärsimystä ja turvattomuutta. Osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon sijoitetut voimavarat ovat kunnalle kannattava sijoitus. Kansalaisjärjestöt, kuntalaiset, elinkeinoelämä ovat välttämättömiä peruspalveluiden yhteistyökumppaneita.

Ehkäisevän päihdetyön koordinoiva- ja sidosryhmätoiminnasta vastaava vastuuhenkilönä toimii Lappajärven kunnan vapaa-aikasihteeri. Ehkäisevä päihdetyö koordinoidaan ja toteutetaan kuntayhteistoiminnassa moniammatillisessa työryhmässä. Lappajärven kunnan Elinvoimalautakunta käsittelee ehkäisevän päihdetyön toteutuman vuosittain vapaa-aikasihteerin valmistelemana. 

Ehkäisevän päihdetyön koordinaatio

Ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus on muodostettu toimintaa ohjaava toimintakäsikirja hallinnollisen työn toteutukseen, kuinka ehkäisevää päihdetyötä kunnissa sekä alueellisessa verkostossa toteutetaan - koordinoivat vastuuhenkilöt, seudullinen työryhmä, työn rakenteet, prosessit ja palvelut.

Ehkäisevän päihdetyön koulutus, kampanjat ja materiaalit (Ehyt ry)