Kysely tuulivoimapuiston vaikutuksista mökkeilyyn ja matkailuun Lappajärven seudulla

ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Lappajärven Iso Saapasnevan alueelle. Suunnittelualue sijaitsee noin 8,5 kilometriä Lappajärven keskustaajamasta koilliseen, Övermarkin kylän ja kuntarajan välisellä alueella. Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista.

Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan ja ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnistetty kesäkuussa 2018. Yhdistetty osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma (YVA) ovat olleet nähtävillä kuulemista varten 13.2.–15.3.2019 välisen ajan.

Iso Saapasnevan tuulivoimapuistohankkeesta saadun palautteen perusteella toteutetaan lisäkysely, jonka avulla kerätään näkemyksiä Lappajärven seudun vapaa-ajan asukkailta sekä majoitus- ja matkailuliiketoiminnan harjoittajilta tuulivoima-alueen vaikutuksista mökkeilyyn ja matkailuelinkeinoon.

Hanke on parhaillaan kaavaluonnosvaiheessa, jonka yhteydessä hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan. Kyselyn tuloksia hyödynnetään arvioitaessa hankkeen vaikutuksia Lappajärven seudun matkailuun ja loma-asumiseen. Kaavaluonnos ja YVA-selostus on tarkoitus julkaista kommentoitavaksi keväällä 2020.

 

Kysely on avoinna 13.1.–26.1.2020 välisen ajan.

Kyselyyn voi vastata internetissä: https://app.maptionnaire.com/en/7693/

Mikäli kysely ei toimi kunnolla, kokeile toista internetselainta (esim. Chrome). Kysely toteutetaan nimettömänä ja vastaamiseen kuluu aikaa noin 15 minuuttia. Tarkempia vastausohjeita kyselyn ohessa.

 

Lisätietoa hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista löytyy viranomaisen internetsivuilta: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Iso_Saapasnevan_tuulivoimapuisto_Lappajarvi

 

Vaikutusten arvioinnista sekä kyselyn toteutuksesta vastaa Ramboll Finland Oy tuulivoimayhtiö ABO Wind Oy:n toimeksiannosta. Lisätietoa antavat:

  • Hankevastaava ABO Wind Oy / Aleksanterinkatu 48 / 00100 Helsinki

Yhteyshenkilö: Julian Wehnert / puh. 050 52 15 531 / julian.wehnert@abo-wind.fi

  • YVA- ja kaavakonsultti Ramboll Finland Oy / Kauppatori 1-3 F / 60100 SEINÄJOKI

Matkailuselvityksen yhteyshenkilö: Johanna Korkiakoski / puh. 040 529 3569 / johanna.korkiakoski@ramboll.fi